C INCLUDE 'rpard.inc' C ------------------------------------------------------------------ INTEGER MREC,MPRM0,MPRM1 PARAMETER (MREC=10240,MPRM0=10,MPRM1=10) INTEGER ISRFR,IPOINT,ISRFX(2),NREC REAL XERR,AERR,XREC(2,MREC),PRM0(MPRM0) REAL PAR1L,PAR2L,PAR1A,PAR2A,PAR1B,PAR2B,ANUM,BNUM,PRM1(MPRM1) COMMON/RPARD/ISRFR,IPOINT,ISRFX,NREC,XERR,AERR,XREC,PRM0, * PAR1L,PAR2L,PAR1A,PAR2A,PAR1B,PAR2B,ANUM,BNUM,PRM1 SAVE /RPARD/ C ------------------------------------------------------------------ C ISRFR,IPOINT,ISRFX,NREC,XERR,AERR,PRM0... Input data (2) of C of 'rpar.for'. C XREC... Input data (3) of of 'rpar.for'. C PAR1L,PAR2L,PAR1A,PAR2A,PAR1B,PAR2B,ANUM,BNUM,PRM1... Last values C of the input data (5.1) of 'rpar.for'. C C Common block /RPARD/ is included in external procedures RPAR1, C RPAR2, RPAR32, RPAR4, XFUN of 'rpar.for', in RP2DG of 'rp2d.for', C in 'rp3d.for', in 'scropc.for'. C C Date: 1996, September 25 C Coded by Ludek Klimes C C======================================================================= C